top of page

ราคาโปรโมชั่นนี้ผู้เรียนจะต้องมาเรียนที่คลองสาม ปทุมธานีเท่านั้น

เรียนภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง เพียง 7,000 บาท

เรียนภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง เพียง 8,700 บาท

พิเศษ เรียนภาษา เพียงชั่วโมง 350 บาท / 1 ท่าน

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (ราคาพิเศษ)

เรียนตัวต่อตัว 1- 3 ท่าน

อัตราค่าสอน

(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

Please call for rates.

กรุณาโทรสอบถาม

เรียกลุ่มเล็ก 4 - 10 ท่าน

อัตราค่าสอน

(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

Please call for rates.

กรุณาโทรสอบถาม

บริษัท / ร.ร สอนภาษา

อัตราค่าสอน

(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

Please call for rates.

กรุณาโทรสอบถาม

Cancellation Condition & Deposit
กรุณาอ่านก่อนลงสมัครเรียน

IMPORTANT !! PLEASE READ

1.  ในการเริ่มคอร์สการเรียนการสอน ผู้เรียนยินดีที่จะวางค่ามัดจำล่วงหน้า 2 เท่าของอัตราค่าสอน / ชั่วโมง หากมีการยกเลิกการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมง ผู้เรียนจะต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนชั่วโมงเรียนในครั้งนั้นๆ หากผู้เรียนแจ้งน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ผู้เรียนจะไม่ได้รับค่ามัดจำคืนและจะต้องวางเงินมัดจำใหม่ในชั่วโมงเรียนถัดไป และผู้สอนยินดีที่สอนฟรี 2 ชั่วโมง หากมีการยกเลิกการสอนในชั่วโมงถัดไปและไม่แจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง

2. กรณีผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลง เงินค่ามัดจำจะถูกนำไปใช้เป็นค่าสอนภาษาอังกฤษในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน

3. ผู้เรียนสามารถขอยกเลิกการเรียนการสอนได้ในกรณีไม่ใช่เหตุฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น สำหรับครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันหากผู้เรียนขอยกเลิกคลาสอีกครั้ง ผู้สอนจะขอยึดเงินมัดจำและผู้เรียนจะต้องจ่ายเงินมัดจำใหม่ หรือผู้สอนสามารถยกเลิกการเรียนการสอนถาวรได้

* กรณีซื้อคอร์สเรียนแบบโรโมชั่น หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ แต่ไม่โทรแจ้งล่วงหน้า จะถูกหักชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงและอาจารย์สามารถยกเลิกการสอนถาวรได้ และผู้เรียนไม่สามารถขอคืนเงินได้

4. หากผู้เรียนต้องการหยุดเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตามจะต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ หรือ ก่อนถึงชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน

5. สำหรับผู้เรียนที่ลงคอร์สโปรโมชั่นจะต้องเรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง หากอาทิตย์ใดผู้เรียนขอยกเลิกจะถูกหักชั่วโมงเรียนอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอบจบตามระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นเป็นการยินยอมของทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน

  1. Class can be canceled only once per month due to non-emergency reasons.

  2. If it is a group class, if more than 50% of the students are present, the student may not be canceled for any reasons.

  3.  The student needs to give the teacher at least a 24-hour notice for any kind of cancelations. Failure to do so can result in the deposit being forfeited and the class needs to make a new deposit. In the case of prepaid package, a 2 –hour deduction will be applied.

  4. The teacher mutually must give a 24-hour notice for any non-emergency class cancelation. If the teacher fails to do so, he must give an additional two hour-class for free.

  5. If the class at a later time wishes to cancel their class on a pre-paid package, there will not be any refund made from the teacher.

  6. If the class wishes to cancel the class at a later time and they are on pay-per-time basis, then, they shall advise the teacher one week in advance. The teacher shall use the class’s deposit as the final class payment and the class is not obliged to pay any amount for the final class.

  7. If the class fails to notify the teacher for any class cancelation, the teacher has the right to charge the class double= 4 hours and depending on the severity of the situation (for example, the frequency and the seriousness of the offence) teacher has the right to cancel the class permanently with no refund.

BUILD A BRIDGE TO YOUR FUTURE

Contact Us

 

Tel: 061-0129944 (ENG)

       091-7177738 (THA)

LINE ID: ajarnallen

FB: https://www.facebook.com/ajarnallen.guru

Skype ID: Ajarnallen

HOT Promotions

เรียนภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง เพียง 7,000 บาท

เรียนภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง เพียง 8,700 บาท

พิเศษ เรียนภาษา เพียงชั่วโมง 350 บาท / 1 ท่าน

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (ราคาพิเศษ)

*ราคาพิเศษเรียนที่บ้านอาจารย์ เท่านั้น

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
HOURS & LOCATION
bottom of page